Topic outline

 • Placement Test for BA

  Dear Students,

  This English placement test is designed to test your English ability. English department will ONLY use the results of this test to put you in the right class of your English level. The results of this test will NOT be used to record your academic performance at the USTH. 

  This test is divided into 2 sections: Listening (15 mins) and Reading (30 mins)

  Before starting the test, please make sure that:

  -          You stay in a quiet room and will not be disturbed in at least 45 minutes.

  -          Your computer has sufficient battery or is in charge during the testing time.

  -          You have a good audio system on your computer or a headphone for the listening section.

  If you are ready, just choose the Reading test or Listening test to start the test.

   

  Các  sinh viên thân mến,

  Bài kiểm tra Tiếng Anh này được thiết kế nhằm kiểm tra khả năng Tiếng Anh của các em. Khoa Tiếng Anh sẽ CHỈ sử dụng kết quả của bài kiểm tra này để xếp các em vào lớp đúng trình độ Tiếng Anh của các em. Kết quả bài kiểm tra này sẽ KHÔNG được tính vào kết quả học tập của các em.

  Bài kiểm tra gồm 2 phần: Nghe (15 phút) và Đọc (30 phút)

  Trước khi bắt đầu làm bài, các em cần chuẩn bị:

  -          Các em ở trong một phòng tĩnh và không bị làm phiền trong khoảng thời gian tối thiểu là 45 phút.

  -          Máy tính đã được sạc pin đầy đủ hoặc cắm sạc trong suốt thời gian làm bài.

  -          Các  em có hệ thống loa nghe trên máy tính đang hoạt động tốt hoặc có tai nghe để sử dụng cho phần bài nghe.

  Nếu các em đã sẵn sàng, các em có thể chọn bài Đọc hoặc bài Nghe trước để bắt đầu làm bài. 


 • Retake for B0 Stage 3 2018-2019

  Dear Students,

  This test is divided into 3 sections: 

  Listening (25 minutes)

  Reading (52 minutes), 

  Use of Language - Writing (13 minutes), 


  Before starting the test, please make sure that:'

  -          You stay in a quiet room and will not be disturbed in at least 90 minutes.

  -          Your computer has sufficient battery or is in charge during the testing time.

  -          You have a good audio system on your computer or a headphone for the listening section.

  If you are ready, just choose the Reading, Use of languague-Writing or Listening section to start the test.

   

  Các  sinh viên thân mến,

  Bài kiểm tra gồm 3 phần: 

  Nghe (25 phút)

  Đọc (52 phút)

  Sử dụng ngôn ngữ - Viết (13 phút)


   

  Trước khi bắt đầu làm bài, các em cần chuẩn bị:

  -          Các em ở trong một phòng tĩnh và không bị làm phiền trong khoảng thời gian tối thiểu là 90 phút.

  -          Máy tính đã được sạc pin đầy đủ hoặc cắm sạc trong suốt thời gian làm bài.

  -          Các  em có hệ thống loa nghe trên máy tính đang hoạt động tốt hoặc có tai nghe để sử dụng cho phần bài nghe.

  Nếu các em đã sẵn sàng, các em có thể chọn bài Đọc, Sử dụng ngôn ngữ-Viết, hoặc Nghe trước để bắt đầu làm bài.